Про Інститут


        Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України (повне найменування), IПМiц iменi Г.С.Писаренка НАН України (скорочене найменування), далi - Iнститут, є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.
       Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.
      В структурі Інституту 8 наукових відділів, науково-організаційний відділ, загальноінститутська лабораторія механічних випробувань та металографічних досліджень, 3 лабораторії у складі наукових відділів. Керівниками 6 наукових відділів є доктори наук, а 2 наукові відділи, лабораторії та НОВ очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Iнституту на даний час працює 229 спiвробiтникiв. Наукових працівників - 117, у тому числi 3 академiки НАН України (В.Т.Трощенко, В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 2 члена-кореспондента НАН України (В.О.Стрижало, А.П.Зіньковський), 23 доктори, 58 кандидати наук. В аспiрантурi Інституту навчається 6 аспiрантiв.

      Iнститут проводить дослiдження за науковими напрямами, що затвердженi постановою Президiї Нацiональної академiї наук України № 236 від 29.11.2012 р., а саме:
     - граничний стан i критерiї мiцностi матерiалiв i конструкцiй;
     - розрахунковi і експериментальнi методи дослiдження напружено-деформованого стану;
     - механiка руйнування і живучiсть конструкцiй;
     - коливання неконсервативних механiчних систем.

      Дослідження за цими науковими напрямами проводиться з метою визначення граничного стану i критерiїв мiцностi елементiв конструкцiй енергетичного i транспортного машинобудування, авiацiйної i ракетно-космiчної технiки, об’єктів теплової i атомної енергетики, що працюють в екстремальних умовах; цiлiсностi i живучостi матерiалiв i конструкцiй iз трiщиноподiбними дефектами при статичному i циклiчному термомеханiчному навантаженнi; вiбрацiйної надiйностi механiчних систем; розробки методiв розрахунку i дослiдження напружено-деформованого стану елементiв конструкцiй з урахуванням впливу технологiчних, експлуатацiйних i iнших факторiв, що супроводжують їх експлуатацiю; дослiдження методами неруйнiвного контролю технiчного стану конструкцiй, які знаходяться в експлуатації, i розробки розрахункових та iнструментальних методiв визначення їх залишкового ресурсу на стадiях розвитку розсiяного i локалiзованого пошкодження.

      За час, що минув з моменту організації Інституту, його наукові працівники опублікували понад 9000 статей і 132 монографії, захистили майже 70 докторських i 400 кандидатських дисертацій. Серед відзнак вчених Інституту за наукові досягнення – 11 Державних премій в галузі науки і техніки, 13 премій імені видатних учених НАН України, 4 премії для молодих учених, серед яких дві премії Президента України, премії Верховної Ради України та НАН України.