Iнформацiя про Центр колективного користування
випробувальною машиною INSTRON 8802
в IПМiц iм.Г.С.Писаренка НАН України

       На базi лабораторiї механiчних випробувань в Iнститутi проблем мiцностi iм. Г.С.Писаренка НАН України створений Центр колективного користування випробувальною машиною INSTRON 8802 (далi Центр). Центр був вiдкритий до визначної для Iнституту дати - 40-рiччя з дня його створення. При цьому були присутнi: Президент Нацiональної академiї наук України академiк НАН України Б.Є.Патон, вiце-президент НАН України академiк НАН України А.Г.Наумовець, академiк-секретар Вiддiлення механiки НАН України академiк НАН України А.Ф.Булат, директори та провiдни вченi наукових установ Нацiональної академiї наук України.

       Машина INSTRON 8802 фiрми INSTRON зусиллям до 250 kN використовується для експериментальних науково-дослiдних робiт у галузi мiцностi; визначення на лабораторних зразках механiчних властивостей матерiалiв при розтягу, стиску та згинi; вирiшення задач оцiнки опору статичному, повторно-статичному i циклiчному навантаженню виробiв широкого призначення, наприклад, деталей автомобiльної та сiльгосптехнiки, енергетичного обладнання, залiзничного транспорту, магiстральних трубопроводiв, побутової технiки.

       Унiверсальнi гiдравлiчнi захвати з набором клинових елементiв надiйно фiксують зразок, деталь чи елемент конструкцiї, що випробовуються, дозволяють оперативно встановлювати змiннi пристосування для випробувань на згин, стиск тощо.        Жорстка рама машини INSTRON 8802 мiнiмiзує вплив деформацiї силової конструкцiї машини на результати випробувань, зменшує кiнетичний удар при крихкому руйнуваннi зразкiв з високомiцних матерiалiв.
       Засоби вимiрювань зусилля, деформацiї та перемiщення поршню сертифiкованi виробником. Для вимiрювання осьової деформацiї при статичному або циклiчному навантаженнi використовуються калiброванi аксiальнi екстензометри. Точнiсть вимiрювання становить 0,001 mm, база вiд 10 до 50 mm. Електронна цифрова система iз зворотним зв'язком використовує канали iнформацiї вiд датчикiв для керування процесом навантаження, збору та обробки експериментальних даних.
       Цифрова система управлiння надає користувачу великi можливостi вибору при плануваннi експерименту. Випробування ведеться в жорсткому режимi (контроль по датчику деформацiї) чи в м'якому режимi (контроль по датчику зусилля) в широкому дiапазонi швидкостей навантаження. Спецiалiзоване лiцензiйне програмне забезпечення, встановлене на персональному комп'ютерi, дозволяє вiдстежувати у реальному часi вибранi параметри експерименту i одержувати в електронному форматi всi стандартнi характеристики, що описують поведiнку матерiалу в процесi деформування.

       Порядок користування обладнанням згiдно з типовим Положенням, затвердженим розпорядженням Президiї Нацiональної Академiї Наук України вiд 28.04.04 №322, передбачає видiлення частки робочого часу Центру на безкоштовне надання послуг з випробувань за плановими замовленнями наукових установ НАН України. Для своєчасного включення замовлення в план робiт Центру замовник має два рази на рiк (до 15 сiчня та до 15 червня) подати в Бюро Вiддiлення механiки НАН України свої заявки на кiлькiсть годин, строки та види дослiджень, проведення яких потребує використання машини INSTRON 8802.
       Замовник надає зразки для випробувань, що проводяться для нього, а також за свiй рахунок виготовляє необхiднi пристосування, якщо цього потребують умови випробувань.
       Керiвником Центру призначений завiдувач лабораторії механічних випробувань та металографічних досліджень № 1 О.А. Каток.
       Загальний контроль за дiяльнiстю Центру здiйснює заступник директора iнституту з наукової роботи доктор техн. наук В. В. Харченко.

       Контактнi тел.: 8-(044)-281-63-72;
           8-(044)-285-16-87; 8-(044)-286-16-84 (факс);
           E-mail: katok_o@ukr.net